Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor coaching en advisering tussen Create Movement en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Omvang verplichtingen
2.1 Offertes van Create Movement zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij tijdige alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Voor zover Create Movement voor juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van de opdrachtgever is Create Movement uit haar verplichting ontslagen bij niet tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.
2.2 Als Create Movement voor de uitvoering van een met Create Movement gesloten overeenkomst derden inschakelt geschiedt dit uitsluitend na overleg met de opdrachtgever.
2.3 Create Movement zal de door haar te verrichten advies en coaching diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zodanig uitvoeren als naar de maatstaven van het moment van nakomen van Create Movement verlangd kan worden. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Create Movement nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Create Movement betrokken (zullen) zijn.

4 Tarieven en kosten van de opdracht
4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen of een uurtarief op grond van de werkelijk bestede uren. De hoogte van het uurtarief wordt voorafgaand aan de werkzaamheden overeengekomen. Het uurtarief en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4.2 Tariefswijziging kan plaatsvinden bij een tussentijdse verandering van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijziging in voor Create Movement van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5 Betalingsvoorwaarden
5.1 Betalingen dienen binnen acht dagen na factuurdatum verricht te zijn. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
5.2 Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen het op het moment van de originele factuur datum geldende wettelijke rente percentage over het gehele bedrag inclusief BTW. Indien na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5.3 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

6 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
6.2 Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Create Movement de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Mocht zo’n aanpassing leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7 Duur en afsluiting van de opdracht
7.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Create Movement worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Create Movement verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Create Movement kan dan niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De aangegane overeenkomst is te allen tijde het uitgangspunt.
7.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de laatste factuur door de opdrachtgever is betaald.

8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
8.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan doorgaan conform de bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
8.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Create Movement vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
8.3 Create Movement mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Create Movement behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
8.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9 Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
9.1 Zowel Create Movement als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen jegens derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 De opdrachtgever zal zonder toestemming van Create Movement aan derden geen mededeling doen over de aanpak van De Personeelsadviseuse, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

10 0 Intellectueel eigendom
10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt Create Movement zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2 Alle door Create Movement verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Create Movement openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden gebracht. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
10.3 Create Movement behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Create Movement is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Create Movement toe te rekenen tekortkoming is Create Movement alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Create Movement.
11.2 Als Create Movement gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Create Movement voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Create Movement is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Op elke vorm van overeenkomst tussen de opdrachtgever en Create Movement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12 Geschillen regeling
12.1 Create Movement voert de opdrachten naar beste vermogen uit. Klachten over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld. Als een klacht gegrond is, dan dient de opdrachtgever Create Movement in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.